MŠ Jílová Olomouc

ZÁPIS

Zápis dětí do Mateřské školy Olomouc, Jílová 41

pro školní rok 2024/2025 se koná dne

2. 5. 2024  v době –  8:00 – 11:30 hod  a od 13:00 – 15:00 hod

v ředitelně mateřské školy, a to pouze za osobní přítomnosti zákonných zástupců dětí.

Přihlášky a správní řízení je vedeno v českém jazyce.

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při zveřejnění  rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Seznam s uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen v budově A mateřské školy a na webových stránkách školy www.msjilova.cz

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

K zápisu přineste s sebou :

 

Dokumenty k vyplnění si můžete stáhnout a vytisknout z webových stránek školy nebo po předchozí domluvě přímo v ředitelně školy.

 

Den otevřených dveří 25.4.2024 v čase 8:00 – 10:00 hod

Mateřská škola má dvě budovy, budovu A a B,je desetitřídní, každá třída má svoje zázemí, takže funguje jako jednotřídka. Součástí mateřské školy je krásná, velká zahrada se vzrostlými stromy, která je vybavena pro pobyt dětí venku od jara do zimy.Pro děti je v mateřské škole vybudováno polytechnické zázemí s krásně a účelově zařízenou pracovní dílnou, laboratoří,výtvarnou dílnou,dětskou kuchyní a místností pro malé čtenáře.

 

Formulář pro lékařské potvrzení zde

Žádost o přijetí do MŠ zde

 

Kritéria přijetí na školní rok 2024/2025

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí :

            1) děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání ( předškolák), s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které dosáhne pěti let do 31.8.2024, podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

            2) dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku ( do 31.8.2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší a je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře

            3) dítě s místem trvalého pobytu ve spádové obci, které před začátkem školního roku ( do 31.8.2024) dosáhne nejméně tří let věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladší a je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře

            4) děti ostatní, z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné kapacity

                                                                                    

Upozornění : Uchazeči nebudou bodově ohodnocení, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku, děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí. V případě, že se na posledním přijímaném místě umístí více dětí se stejným datem narození, bude mít přednost dítě, které bude vylosováno (losování za účasti svědků). Trvalý pobyt dítěte – toto kritérium se týká zapisovaného dítěte, ne zákonných zástupců dítěte.

Spádovost – školský obvod spádových mateřských škol je stanoven obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Olomouce č. 9/2016, o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 3 školského zákona.

 

Jana Laštovicová
 ředitelka školy