MŠ Jílová Olomouc

Zápis

Vážení rodiče, 

zápis do mateřské školy Olomouc, Jílová 41 

pro školní rok 2021/2022 proběhne elektronicky 

v termínu  3 – 4. 5. 2021 bez osobní účasti dětí.

 

Žádosti o přijetí budou přijímány těmito způsoby :

 1. Datovou schránkou (ID datové schránky : 2s4kvx5 )
 2. E-mailem s elektronickým podpisem (na adresu : msjilova41ol@iol.cz) – nelze poslat jen prostý email
 3. Poštou (na adresu : Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace, 779 00 Olomouc)
 4. V krajním případě dle konkrétní situace osobní podání v MŠ– do poštovní schránky MŠ Jílová 41, Olomouc

            Co všechno je třeba odeslat :

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  – msjilova.cz– zápis
 2. Prostou kopii rodného listu dítěte
 3. Doložení řádného očkování dítěte – podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání)

 

Dokument k vyplnění si můžete stáhnout a vytisknout z webových stránek školy nebo přímo v ředitelně školy po předchozí telefonické domluvě dne 3.-4. 5. 2021 v čase 8:00 – 12:00 hod.

 

Ke stažení: 

–> Žádost o přijetí do MŠ (doc)

–> Žádost o přijetí do MŠ (pdf)

–> Vyjádření dětského lékaře (doc)

 

Dovolte, abych Vás informovala o postupu, který následuje po přijetí všech potřebných dokumentů k předškolnímu vzdělávání Vašeho dítěte:

 

V Olomouci  9. 4. 2021
Jana Laštovicová, ředitelka školy

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole Olomouc, Jílová 41

 1. Děti s trvalým bydlištěm v Olomouci, které dosáhnou k 31.8.2021 věku 5 let a starší ( dle § 34a, odst. 1 zákona č. 561/2004 školský zákon – povinné předškolní vzdělávání)
 2. Děti s trvalým bydlištěm v Olomouci, které dovrší věku 4 let nejpozději k 31. 8. 2021
 3. Děti s trvalým bydlištěm v Olomouci, které dovrší věku 3 let nejpozději k 31. 8. 2021
 4. Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují a v docházce ve školním roce 2021/2022 budou pokračovat

 

 

Upozornění: 

Uchazeči nebudou bodově ohodnocení, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku, děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí.

V případě, že se na posledním přijímaném místě umístí více dětí se stejným datem narození, bude mít přednost dítě, které bude vylosováno (losování za účasti svědků)

Trvalý pobyt dítěte – toto kritérium se týká zapisovaného dítěte, ne zákonných zástupců dítěte

Spádovost – školský obvod spádových mateřských škol je stanoven obecně závaznou vyhláškou Statututárního města Olomouce č. 9/2016, o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 3 školského zákona.