MŠ Jílová Olomouc

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program mateřské školy pod názvem „Všichni jsme tu kamarádi, objevovat svět nás baví“ je zpracován v souladu se záměry RVP PV. ŠVP PV je zpracován na základě poznatků z minulých období, vychází z podmínek a možností školy a okolního prostředí. Cílem programu je vytvoření vzájemně se prolínajících oblastí s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku a schopnostem. Podporuje zdravý vývoj dítěte, učí děti vnímat a chránit přírodu kolem nás, vede děti k tomu, aby si vážila svého okolí. V tomto programu se snažíme jít ekologickým směrem, zaměříme se na enviromentální výchovu. Mateřská škola je zapojena do programu MRKVIČKA – vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování enviromentální oblasti pro předškolní vzdělávání. Tematické celky reflektují průběh roku a jsou sestaveny z deseti částí. Tyto celky mají stanoveny dílčí vzdělávací cíle, záměr a dobu trvání. Jednotlivé třídy si přizpůsobují třídní vzdělávací programy (TVP) podmínkám svých tříd a individuálním zvláštnostem dětí.

Respektujeme zájmy a reagujeme na aktuální situace v chodu třídy. Děti poznávají své nejbližší prostředí, floru i  faunu, zvyky a tradice, pravidla a způsoby chování ve společnosti, pohádkový svět. Vedeme děti k tomu, aby byly připraveny se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Snažíme se upřednostnit prožitkové učení, volíme činnosti, které směřují k experimentování, pozorování, objevování krás přírody. Respektujeme individuální vývoj dětí a dbáme na vstřícnou komunikaci mezi dětmi, rodiči, učitelkami a personálem mateřské školy.