MŠ Jílová Olomouc

Sazebník

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.
Náklady na pořízení kopií

 1. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A4:
  • jednostranná … 1,50 Kč
  • oboustranná … . 3,00 Kč
 2. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A3:
  • jednostranná … 3,00 Kč
  • oboustranná … 6,00 Kč
 3. Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A4:
  • jednostranná … 6,00 Kč
  • oboustranná … 12,00 Kč
 4. Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A3:
  • jednostranná … 12,00 Kč
  • oboustranná …. 24,00 Kč
 5. Za skenování černobílé nebo barevné kopie formátu A4/A3: 3 Kč.
 6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná       cena za pořízení kopie podle ceníků komerčních poskytovatelů kopírovacích služeb.
 7. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Mateřskou       školou Olomouc, Jílová 41 se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk,      poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

Čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks CD (včetně obalu)… 13 Kč
 2. 1 ks DVD (včetně obalu)… 15 Kč
 3. Jiný technický nosič dat (USB)… podle pořizovací ceny.

 

Čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

Čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 230 Kč. V případě započaté hodiny bude částka poměrně krácena. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 

Čl. V.
Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude úhrada požadována.
 2. Úhrada za poskytnutí informací se provádí bankovním převodem (bankovní účet 1805649389/0800  vedeném Českou spořitelnou a.s. Olomouc, variabilní symbol 8899), a to vždy před poskytnutím informace na základě oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace a tam uvedených údajů k platbě.
 3. Tento sazebník nabývá účinnosti dne 7.1.2020