MŠ Jílová Olomouc

Koncepce školy

Koncepce rozvoje školy

Úvod

Při vytváření koncepce rozvoje školy vycházím z praktických znalostí a fungování této školy, demografického vývoje oblasti. Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a nabídnout dětem prostředí mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho všestrannému rozvoji a učení. Propojením všech zásadních komponentů, které ovlivňují vzdělávání, se snažíme docílit vysoké kvality v přípravě dětí na další cestu.

1.Analýza současné situace

Mateřskou školu tvoří 10 tříd s celodenním provozem, kapacita školy 280 dětí, povolena výjimka v deseti třídách na 26.Předškolní vzdělávání zajišťuje  20 učitelek. V tomto školním roce je ve třídě 5.B jedno dítě  se speciálními vzdělávacími potřebami, k jehož rozvoji napomáhá přítomnost asistentky pedagoga ve třídě. V rámci zapojení školy do projektu „Šablony“ IV.využíváme pozici školního asistenta,který je pro nás přínosem v oblasti podpory poskytované dětem ohroženým školním neúspěchem.Asistentka by měla tuto pozici vykonávat od 1.9.2023 ve třídě 1.B. Provozní úsek zabezpečuje 7 provozních zaměstnankyň a 2 pracovnice školní jídelny – výdejny.Stravovávní dětí včetně pitného režimu je zajišťováno dovozem stravy ze školní jídelny ZŠ Fr. Stupky 16, Olomouc. Škola sestává ze dvou stejně velkých budov.Disponuje dvěma novými, moderně vybavenými místnostmi pro polytechnické vzdělávání dětí – dílnou pro chlapce, prostorem pro získávání znalostí v oblasti pokusů a omylů a nových prostor pro keramickou dílnu. Nově ( šk. rok 2019/2020)je vybudována a moderně vybavena místnost „Sborovna, kuchyňka“, která se nachází na budově B mateřské školy. Jejím účelem je podpořit děti v oblasti přípravy jednoduchých pokrmů, pečení drobného cukroví, seznamování se s jednotlivými druhy surovin, pracovat s jednoduchými spotřebiči , dodržovat pořádek a hygienu v této místnosti.

Obě budovy školy mají plastová okna, je opravena střecha, budovy jsou zatepleny.Třídy jsou vybaveny novým, moderním nábytkem. K budovám patří vzrostlá zahrada, která je průběžně doplňována novými  herními prvky. Je maximálně využívaná k pobytu dětí na čerstvém vzduchu,rozvíjení znalostí dětí v oblasti environmentální výchovy, k čemuž přispívá práce dětí na školních záhonech od jara do podzimu.Výuka v MŠ probíhá podle ŠVP PV pod názvem „Všichni jsme tu kamarádi,objevovat svět nás baví“.Cílem programu je vytváření vzájemně se prolínajících oblastí s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku a schopnostem.Škola pořádá celou řadu akcí pro děti a rodiče, kulturních a vzdělávacích akcí .Škola  spolupracuje se ZŠ Fr.Stupky, probíhají vzájemné návštěvy, děti se účastní akcí školy, navštěvují výuku a připravují se na vstup do ZŠ.Škola dlouhodobě spolupracuje se Střední pedagogickou školou v Přerově a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a umožňujeme studentkám různých ročníků  vykonávat u nás pedagogickou praxi.

Plánovaný rozvoj školy

Aby naše škola i nadále dosahovala efektivních výsledků ve výchově i vzdělávání, je potřeba směřovat ke zvyšování kvality.Podporovat zaměstnance v pozitivním přístupu k dílčím změnám, analyzovat výchozí situaci, eliminovat slabiny organizace, vytvořit povědomí v mysli veřejnosti, kam se škola ubírá.

1.1 Dlouhodobý záměr v oblasti výchovy a vzdělávání

Vytvářet kvalitní,podnětné prostředí,které umožňuje všem  dětem v maximální míře rozvoj jejich vnitřního potenciálu, vlastní aktivity,samostatnosti a tvořivosti

Strategie :

1.2 Dlouhodobý záměr v oblasti řízení,vedení a personálních podmínek

Podporovat profesní rozvoj zaměstnanců,poskytovat jim dostatečný prostor pro seberealizaci.Vytvářet zdravé pracovní klima podporující zdravé pracovní vztahy

Strategie :

1.3 Dlouhodobý záměr v oblasti materiální

Pro realizaci každodenního programu zajistit dětem optimální, zajímavé, bezpečné a estetické prostředí,které vyžaduje průběžnou údržbu, aby odpovídalo současným potřebám.

Strategie :

1.4. Dlouhodobý záměr v oblasti spolupráce s veřejností

Rozvíjet aktivní spolupráci s rodiči, podporovat vzájemnou komunikaci,zvyšovat důvěru ke školnímu prostředí,stát se vyhledávaným místem s dobrou pověstí.

Strategie :

Tato koncepce může být průběžně aktualizována,a to vždy na základě týmové spolupráce pod vedením ředitelky školy.Hlavní cíle a dlouhodobé záměry směřují k tomu, aby si mateřská škola i nadále rozvíjela a posilovala dobrou pozici a získala sympatie všech účastníků a příznivců předškolního vzdělávání.

19.7.2023                                                                                          Jana Laštovicová

                                                                                                             ředitelka školy