MŠ Jílová Olomouc

Školní jídelna – vnitřní řád

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY

dle ustanovení § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitelka MŠ tento vnitřní řád školní výdejny. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 O školním stravování, vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 O nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

Každé dítě v mateřské  školy je strávníkem ve školní jídelně-výdejně.Stravované dítě má nárok na dotované stravné pouze v případě přítomnosti v mateřské škole nebo v první den nepřítomnosti (při nemoci). Stravované dítě má povinnost šetrně nakládat se zařízením školní jídelny-výdejny, dbát na čistotu prostředí kolem sebe, dodržovat zásady stolování přiměřeně věku a jeho mentálním schopnostem.

  1. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Zákonný zástupce dítěte má právo v první den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole vyzvednout si oběd do vlastního jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné. Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou Přihlášku ke stravování vedoucí ŠJ Fr.Stupky 16,Olomouc a zajistí souhlas k inkasu u svého peněžního ústavu.

  1. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Odhlášení strávníků

Pokud jeho dítě není přítomno v mateřské škole, musí zákonný zástupce oběd odhlásit a to den předem do 10:00 přes www.strava.cz  nebo telefonicky přímo ve ŠJ Fr.Stupky 16,Olomouc na telefon 581 111 222 .

Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlášení obědů v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole (§ 4 odst. 3 vyhlášky č.107/2005 Sb.) a následné nahlášení obědů. Dítě nelze přivést do MŠ bez nahlášené stravy.

 

 

Výše stravného:

  1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k Vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
  2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazovány na dobu školního roku od 1.9. – 31.8., ve kterém dosahují určeného věku.
  3. Sazby jsou stanoveny takto:

cena zahrnuje  přesnídávka + oběd + svačina (včetně pitného režimu)

strávníci ve věku 3 – 6 let

přesnídávka 11,- Kč + pitný režim 4,-Kč

oběd 26,- Kč

svačinka  11,- Kč

Celkem 52,- Kč

strávníci ve věku nad 6 let 

přesnídávka 11,- Kč + pitný režim 4,- Kč

oběd 31,- Kč

svačina  11,- Kč

Celkem 57,- Kč

 

zaměstnanci ( koeficient 1,0)

Potraviny : 52,- Kč

Mzdová režie : 27,- Kč

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne (dle jídelníčku+voda).

Jídelníček na následující týden, včetně uvedení alergenů, je vyvěšen nejpozději v pátek na nástěnkách v MŠ.

4.Souhlas úhrady stravného : platbu lze provádět z běžného účtu u bankovních ústavů :

číslo účtu 19 – 1084040257/0100

Platba bude prováděna inkasním převodem vždy zálohově podle stravovacích dnů ke 3 dni v daném měsíci.

Jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování do posledního dne v měsíci nebude následující den dítě do MŠ přijato z důvodu, že dítě na 1.den následujícího měsíce nemá stravu (§4 odst. 1 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání).

Vyúčtování se provádí měsíčně vždy za měsíc předcházející, vrácení přeplatků při ukončení docházky dítěte do MŠ se vrací převodem na účet stravovaného. Změnu Vašeho čísla účtu zadanou na přihlášce ke stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny.

  1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

Děti jsou přiměřeně svému věku vedeny učitelkami k zásadám zdravého stravování a zásadám stolování, dbají pokynů pedagoga i ostatních zaměstnanců školy. Pedagog dbá na bezpečnost dětí, hygienu před jídlem, nehlučnou komunikaci, věnuje dítěti náležitou pomoc a dopomoc. Koriguje sebeobsluhu, správné sezení a používání příborů, tj. dbá, aby starší děti jedly příborem, na správné držení a používání příboru (leváky nenutí držet nůž v pravé ruce), menší děti používají lžíci. V žádném případě nenutí děti do jídla.

  1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků

 

7. Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování – Covid 19 

Školní stravování je zachováno v běžné podobě.

  1. Dietní stravování

 

  1. Provoz a vnitřní režim školní výdejny

Dětem je podávána celodenní strava 3x denně: přesnídávka, oběd, svačina

Výdej stravy:

přesnídávka                            od   8:15 –  9:00 hod

oběd                                        od 11:35 – 12:10 hod

výdej stravy do jídlonosičů od 11:35 do 11:45  ve třídách

svačina                                   od 14:15 -14:45hod

Případné dotazy, podněty a připomínky, můžete podat vedení mateřské školy či přímo vedoucí školní jídelny ZŠ Fr.Stupky 16,Olomouc osobně  nebo telefonicky na 581 111 223.

Aktualizace „vnitřního řádu školní jídelny – výdejny dne 27.7.2022

                                                                                              Jana Laštovicová

                                                                                                 ředitelka školy