MŠ Jílová Olomouc

Školní řád

Škola : Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace,

779 00 Olomouc

Školní řád
Č.j.:MŠJ/431/2018
Vydán : 6.8.2018                               Účinnost od : 1.9.2018
Schválila : Jana Laštovicová
Schválila : Jana Laštovicová – ředitelka MŠ

 

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)  a na základě Vyhlášky č. 14/2005 Sb., a její novelizací Vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění, vydává ředitelka Mateřské školy Olomouc, Jílová 41 Školní řád mateřské školy.

 

Identifikace zařízení

 

Název: Mateřská škola

Sídlo: Jílová 41, Olomouc

Právní forma: příspěvková organizace

Právní subjektivita ke dni: 1. 1. 1995

: 61989894

Škola je v síti škol vedena pod kódem – identifikátor předškolního zařízení: IZO 107627019

Kontakt: Tel.: 585415233, mobil 777584143

E-mail : msjilova41ol@iol.cz

Zřizovatel školy: Statutární město Olomouc

Sídlo: Olomouc, Horní náměstí 1, 779 11

Sídlo odboru školství: Palackého 14, 779 11 Olomouc

Druh a typ školy: Mateřská škola s celodenní péčí

Kapacita školy: 280 dětí

 

 

 

Obsah

1.Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Zákonní zástupci mají právo

Povinnosti zákonných zástupců dětí v mateřské škole

Dítě přijaté k docházce do MŠ má právo

Povinnosti dítěte

2.Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

I.Podpůrná opatření prvního stupně:

II.podpůrná opatření druhého až pátého stupně

III.podmínky pro vzdělávání dětí nadaných:

IV.Předškolní vzdělávání cizinců

Podrobnosti k pravidlům vzájemných vztahů s pedagogickými pracovnicemi

3.Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Provoz mateřské školy

Den dítěte v mateřské škole

Přijímání dětí do mateřské školy

Povinné předškolní vzdělávání

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Individuální vzdělávání dítěte

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Evidence dítěte

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

4.Platby v mateřské škole

Způsob a rozsah stravování dítěte

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

5.Podmínky zajištění ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy

6.Podmínky zacházení s majetkem školy

 

 

Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Jílová 41, příspěvkové organizace, v souladu s § 30, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Olomouc, Jílová 41.

 

 

Článek 1

  1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

Zákonní zástupci mají právo

 

 

Povinnosti zákonných zástupců dětí v mateřské škole

 

 

  1. se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky
  2. informuje telefonicky ředitelku školy
  3. řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se s žádostí o spolupráci na příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, kteří budou situaci dítěte řešit

 

 

Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

 

Dítě přijaté k docházce do MŠ má právo

 

 

 

 

Povinnosti dítěte

 

 

 

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami, dětí nadaných a dětí od dvou do tří let

Škola vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti zdravotně postižené, děti s odloženou školní docházkou a dětí nadaných. Děti jsou vzdělávány na základě podkladů z PPP se sídlem U sportovní haly 1, Olomouc, příslušného SPC a doporučení jejich odborných pracovníků. Učitelky těmto dětem věnují péči v průběhu celého dne, intenzivně poskytováním individuální péče v době souběžného působení obou pedagogických pracovnic, příkladně za pomoci asistenta pedagoga.

Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními potřebami a děti nadané jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Kromě těchto podmínek je nutné respektovat ještě další podmínky, které vyplývají z přirozených vývojových potřeb dětí předškolního věku (RVP PV) a zároveň i ty, které jsou dány jejich vývojovými potřebami. Školy zajišťují tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí.

 

Obecné podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadaných (podle druhu a podle stupně přiznaného podpůrného opatření)

 

 

 

Podle konkrétních individuálních speciálních potřeb dítěte škola realizuje:

 

Podpůrná opatření prvního stupně

 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 

 

 

 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

 

 

Předškolní vzdělávání cizinců

 

 

 

Podrobnosti k pravidlům vzájemných vztahů s učitelkami

 

 

 

Článek 3

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Provoz mateřské školy

 

 

 

 

Den dítěte v mateřské škole

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 6.15 –  9.45                            scházení dětí v určené třídě, rozcházení dětí do svých tříd, spontánní činnosti dle volby a přání dětí, hygiena, cvičení a pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti (individuální, skupinové, kolektivní), hygiena, příprava na pobyt venku

8.00 – 9.00      přesnídávka

9.45 – 11.45    pobyt venku

11.45 – 12.15     hygiena, oběd

12.15 – 14.15     hygiena, příprava dětí na odpočinek, předčítání pohádek, klidové činnosti

14.15 – 14.45     hygiena, svačina

14.45 – 16.30     odpolední zájmové činnosti, individuální vzdělávací činnosti, rozcházení dětí domů

16:30 – 17.00       prodloužený provoz ve třídě 1.B, kam jsou převedeny děti z jednotlivých tříd MŠ

 

 

Přijímání dětí do mateřské školy

 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

 

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

 

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do Mateřské školy po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

 

 

Evidence dítěte

 

 

 

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

 

Článek 4

Platby v mateřské škole

 

  1. Úplata za předškolní vzdělávání

 

 

  1. Úplata za školní stravování dítěte

 

 

 

Způsob a rozsah stravování dítěte

 

 

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

Vyřizování stížností

 

Článek 5

  1. Podmínky zajištění ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před                            sociálně patologickými jevy

 

 

 

 

    Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

Článek 6

  1. Podmínky zacházení s majetkem školy

 

 

     Další bezpečnostní opatření

 

      Způsob seznámení se školním řádem

 

Školní řád je vyvěšen na nástěnkách v šatnách dětí jednotlivých tříd, prokazatelným způsobem s ním byli     seznámeni zaměstnanci školy. O jeho vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci dětí.

 

Článek 7

Závěrečné ustanovení

Všichni zúčastnění mají povinnost řídit se “Školním řádem „ ode dne jeho účinnosti.

Jana Laštovicová

ředitelka školy