MŠ Jílová Olomouc

Školní řád

Identifikace zařízení

Název: Mateřská škola

Sídlo: Jílová 41, Olomouc

Právní forma: příspěvková organizace

Právní subjektivita ke dni: 1. 1. 1995

: 61989894

Škola je v síti škol vedena pod kódem – identifikátor předškolního zařízení: IZO 107627019

Kontakt: Tel.: 585415233, mobil 777584143

E-mail : msjilova41ol@iol.cz

Zřizovatel školy: Statutární město Olomouc

Sídlo: Olomouc, Horní náměstí 1, 779 11

Sídlo odboru školství: Palackého 14, 779 11 Olomouc

Druh a typ školy: Mateřská škola s celodenní péčí

Kapacita školy: 280 dětí

Obsah

1.Práva zákonných zástupců

2.Povinnosti zákonných zástupců

3.Práva pedagogických pracovníků

4.Povinnosti pedagogických pracovníků

5.Práva dětí

6.Povinnosti dětí

7.Ochrana osobnosti učitele

8.Podpůrná opatření

9.Provoz a vnitřní režim mateřské školy

10.Den dítěte

11.Přijímací řízení do mateřské školy

12.Individuální vzdělávání

13.Ukončování předškolního vzdělávání

14.Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

15.Úplata za předškolní vzdělávání

16.Úplata za školní stravování dítěte

17.Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před rizikovým chováním a sociálně patologickými jevy

18.Podmínky zacházení s majetkem školy

19.Závěrečná ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Jílová 41 vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhláška“).

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 

 

Článek 1

1.     Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Zákonní zástupci mají právo

Povinnosti zákonných zástupců dětí v mateřské škole

            Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

Dítě přijaté k docházce do MŠ má právo

Povinnosti dítěte

•      Dodržovat dohodnutá pravidla soužití v MŠ

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 

Článek 2

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami, dětí nadaných a dětí od dvou do tří let

Škola vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti zdravotně postižené, děti s odloženou školní docházkou a dětí nadaných. Děti jsou vzdělávány na základě podkladů z PPP se sídlem U sportovní haly 1, Olomouc, příslušného SPC a doporučení jejich odborných pracovníků. Učitelky těmto dětem věnují péči v průběhu celého dne, intenzivně poskytováním individuální péče v době souběžného působení obou pedagogických pracovnic, příkladně za pomoci asistenta pedagoga.

Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními potřebami a děti nadané jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Kromě těchto podmínek je nutné respektovat ještě další podmínky, které vyplývají z přirozených vývojových potřeb dětí předškolního věku (RVP PV) a zároveň i ty, které jsou dány jejich vývojovými potřebami. Školy zajišťují tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí.

Obecné podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadaných (podle druhu a podle stupně přiznaného podpůrného opatření)

Podle konkrétních individuálních speciálních potřeb dítěte škola realizuje:

Podpůrná opatření prvního stupně

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

Podrobnosti k pravidlům vzájemných vztahů s učitelkami

Článek 3

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

       Provoz mateřské školy

 

 

Den dítěte v mateřské škole

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

  

 6.15 –  9.45      scházení dětí v určené třídě, rozcházení dětí do svých tříd, spontánní činnosti dle volby a přání dětí, hygiena, cvičení a pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti (individuální, skupinové, kolektivní), hygiena, příprava na pobyt venku

8.00 – 9.00      přesnídávka

9.45 – 11.45     pobyt venku

11.45 – 12.15     hygiena, oběd

12.15 – 14.15     hygiena, příprava dětí na odpočinek, předčítání pohádek, klidové činnosti

14.15 – 14.45     hygiena, svačina

14.45 – 16.30     odpolední zájmové činnosti, individuální vzdělávací činnosti, rozcházení dětí domů

16:30 – 17.00       prodloužený provoz ve třídě 4.A – zajíčci, kam jsou převedeny děti z jednotlivých tříd MŠ

Přijímání dětí do mateřské školy

Povinné předškolní vzdělávání

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Individuální vzdělávání dítěte

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do Mateřské školy po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

Evidence dítěte

 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Článek 4

 

Platby v mateřské škole

  1. Úplata za předškolní vzdělávání

  1. Úplata za školní stravování dítěte

Způsob a rozsah stravování dítěte

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Vyřizování stížností

       Článek 5

1.     Podmínky zajištění ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy

 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 Článek 6

1.      Podmínky zacházení s majetkem školy

 

     Další bezpečnostní opatření

 Článek 7

Závěrečné ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti,jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy na všech místech poskytovaného vzdělávání v šatnách dětí a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30.8.2021, na provozní poradě dne 30. 8. 2021 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.

                                                                                                          Jana Laštovicová

                                                                                                            ředitelka školy