MŠ Jílová Olomouc

Platby – školné

Vnitřní směrnice

Škola : Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace, 779 00  Olomouc
Směrnice o stanovení  výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
Č.j.  MŠJ/372/2017
Vydána : 13.7.2017                                     účinnost od : 1.9.2017
Skartační znak : S5
Změny :

Schválila : Jana Laštovicová – ředitelka MŠ

 

Vnitřní směrnice Mateřské školy Olomouc,Jílová 41

o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 

Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

Tato směrnice upravuje výši a placení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jílová 41, Olomouc,   jejímž zřizovatelem je Statutární město Olomouc.

Čl. 2

Stanovení výše úplaty na období školního roku 2017/2018

Na období od 1.9.2017 do 31.8.2018 stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 485,- Kč.

Čl. 3

Pravidla vybírání úplaty

  1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zástupcem dítěte jiný termín úhrady.
  2. Jestli-že zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úplaty , může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jeho dítěte.( § 35, odst. 1. písmeno d. zákona č. 561/2004 Sb.).
  3. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem, a  to formou trvalého příkazu s platností od 1.9.2017 do 31.8.2018 ve prospěch účtu České spořitelny Olomouc, č.ú.: 1805649389/0800.
  4. Ve výjimečných případech lze úplatu uhradit v hotovosti.
  5. Zákonný zástupce dítěte uhradí školné i v případě, že jeho dítě nenavštěvovalo mateřskou školu ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

Čl. 4

Osvobození od úhrady úplaty

      1.   Osvobozen od úplaty je :

Tato skutečnost musí být prokázána ředitelce mateřské školy písemně nejpozději do 15. dne v měsíci. Pozdějším žádostem nelze vyhovět.

Čl. 5

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

 

  1. V případě přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 dnů se úplata poměrně sníží a to v poměru odpovídajícímu počtu pracovních dnů v příslušném měsíci.
  2. Pokud v období hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude dítě mateřskou školu navštěvovat ani jeden den, rozhodne ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte o osvobození od placení školného pro toto období v souladu s  § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.Žádost musí být podána do 10.5.2018.
  3. V případě, že děti mateřské školy Jílová 41, Olomouc v měsíci červenci a srpnu v době uzavření mateřské školy navštěvují jinou, náhradní mateřskou školu, řídí se jejich zákonní zástupci při úhradě úplaty směrnicí příslušné mateřské školy.

Tato vnitřní směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná dnem             1.9.2017.

Jana Laštovicová

ředitelka školy